رابطه سرمایه‌های روانشناختی و تعارض کار- خانواده با عملکرد شغلی کارکنان زن سازمانهای دولتی و نیمه دولتی شهرستان شاهرود
کد مقاله : 1356-ICPC
نویسندگان:
ناصره شاکری *
شاهرود-خ خرقانی ششم پلاک16- کد پستی 3616699149
چکیده مقاله:
چکیده
این پژوهش با هدف تبیین رابطه سرمایه‌های روانشناختی(امید، خوش بینی، تاب آوری و خود کار آمدی) و تعارض کار- خانواده(تعارض کار- خانواده و تعارض خانواده –کار) با عملکرد شغلی کارکنان زن سازمانهای شهرستان شاهرود در سال 1393 به انجام رسید. روش پژوهش توصیفی و نوع آن همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان زن شاغل در سازمانهای دولتی و نیمه دولتی شهرستان شاهرود بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، 184نفراز آنان به عنوان نمونه در نظرگرفته شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه‌ی سرمایه های روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) ، پرسشنامه ی عملکرد شغلی پاترسون(1992) و پرسشنامه‌ی تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران‌ (2000) استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی ابعاد سرمایه‌های روانشناختی( امید، خوش بینی، تاب آوری و خود کار آمدی) با عملکردشغلی رابطه مثبت و معنادار دارند و از بین ابعاد تعارض کار-خانواده، تعارض خانواده -کار با عملکرد شغلی رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که: امید، خوش بینی، خود کار آمدی و تعارض خانواده -کار به طور همزمان دارای توان پیش بین معنادار برای عملکرد شغلی هستند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: سرمایه‌های روانشناختی، تعارض کار- خانواده، عملکرد شغلی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است