مقایسه راهبرد های شناختی تنظیم هیجان زنان عادی و زنان روسپی
کد مقاله : 1359-ICPC
نویسندگان:
زهرا عربپور *1، قاسم نظیری2، پروین افسرکازرونی3
1شیراز- معالی آباد،خیابان دوستان، برج انجلس1 شماره 704
2استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحدشیراز
3دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چکیده مقاله:
چکیده
هدف پژوهش حاضرمقایسه راهبرد های شناختی تنظیم هیجان زنان عادی و زنان روسپی می باشد. در این پژوهش ازروش نمونه گیری در دسترس استفاده شد وحجم نمونه شامل 100 نفر برای زنان روسپی و 100 نفر برای زنان عادی بود. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)بوده است. پرسشنامه ها بین افراد گروه آزمایش توزیع شده و سپس با همگن سازی به لحاظ سنی بین افراد گروه شاهد پرسشنامه بین این گروه نیز توزیع شد. از) (MANOVAجهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که راهبردهای شناختی تنظیم هیجان زنان روسپی با زنان عادی تفاوت معنادار داشت. البته در راهبرد های شناختی تمرکز مثبت مجدد، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، دیدگاه پذیری، ارزیابی مجدد مثبت، و نشخوار فکری تفاوت معنا دار نشد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که ابعاد شیوه پردازش هیجان ها در انحراف افراد از اصول اجتماعی و اختصاصاً در گرایش به سمت روسپی گری نقش برجسته ایی داشته و بر پیچیدگی این معضل می افزاید.
واژگان کلیدی: راهبردهای شناختی، تنظیم هیجان، زنان روسپی، نشخوار فکری، پردازش هیجان ها
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: راهبردهای شناختی، تنظیم هیجان، زنان روسپی، نشخوار فکری، پردازش هیجان ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است