پیش‌بینی خودکارآمدی بر اساس سبک‌های پردازش هویت
کد مقاله : 1376-ICPC (R1)
نویسندگان:
مریم تابنده حقیقی *1، نادره سهرابی شگفتی2
1ساحلی غربی کوچه 24.ساختمان سپید واحد3
2دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت
چکیده مقاله:
هدف اصلی در پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی بر اساس سبک های پردازش هویت به روش رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان می باشد.جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره اول متوسطه مشغول به تحصیل در سال 92-91 شهر شیراز تشکیل می دهند.نمونه آماری پژوهش شامل 215 دانش آموز (105 دختر،115 پسر) بودند.نمونه های مورد نظر به روش خوشه ای چند مرحله ای تصافی از هر دو جنس از مدارس دبیرستان شهر شیراز انتخاب شدند.در این پژوهش مقیاس سبک های پردازش هویت وایت و همکاران (1998) و خودکارآمدی شرر و آدامز (1982) اجرا شد.از داده های حاصله نتایج ذیل بدست آمد: از بین سبک های پردازش هویت سبک اطلاعاتی بصورت منفی و معنادار و سبک های هنجاری و تعهد بطور معنادار توانستند در مجموع خودکارآمدی را به میزان 13 درصد پیش بینی کنند.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: سبک های پردازش هویت، خودکارآمدی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است