اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر رضایت شغلی دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
کد مقاله : 1407-ICPC (R1)
نویسندگان:
فاطمه پورعلی صفت1، کاترین فکری *2، احمدرضا ائجی نژاد3
1استان گیلان شهرستان صومعه سرا دهستان ضیابر روستای نوپاشان کوچه مسجد منزل مسلم پور علی صفت
2استاد معین - خ هاشمی - روبروی 21 متری جی - کوچه کشاورز رضایی - کوچه فاریان پلاک 28- واحد 4-
3استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده مقاله:
هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق الگوی چندمحوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر رضایت شغلی دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود . روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود . جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل گرایش روان شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند . با نمونه گیری در دسترس پرسشنامه رضایت شغلی روی 100 نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند 32 نفر به تصادف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 16 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند.اعضای گروه آزمایش 9 جلسه آموزش 5/1 ساعته آموزش دیدند و اعضای گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند . پس آزمون برگزار گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد تلفیق این دو الگو در افزایش رضایت شغلی دانشجویان تاثیر معنادار دارد .
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها : الگوی چندمحوری شفیع آبادی ، نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز ، رضایت شغلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است