اثربخشی آموزشی غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر تعارضات زناشویی
کد مقاله : 1409-ICPC
نویسندگان:
سحر کبیری *
مرودشت- خ انقلاب- کوچه روزگار- روبروی پارک شهید فهمیده
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثربخشی آموزشی غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر تعارضات زناشویی است. روش پژوهش نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه والدین دانش آموزان دختران مدرسه فرهنگیان مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل می دادند.
حجم نمونه 30 زوج و روش نمونه گیری از نوع در دسترس می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده براتی و ثنایی (MCQ) بوده است. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که میان آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر تعارضات زناشویی تاثیر معنادار دارد.
کلیدواژه ها:
غنی سازی ازدواج به سبک اولسون ،تعارضات زناشویی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است