بررسی رابطة باورهای فراشناخت با جهت گیری زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان یزد
کد مقاله : 1418-ICPC
نویسندگان:
ناهید خلیل نژاد *1، حیدر اسلامی2
1یزد، خیابان سید گلسرخ، محله شاه ابوالقاسم پ 13
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة باورهای فراشناخت با جهت‌گیری زند‌گی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان یزد در سال 1393 بود. این پژوهش از نوع همبستگی است که بر روی 289 دانش‌آموزان منطقه یک و دو شهرستان یزد که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامة باورهای فراشناخت (MCQ-30) و پرسشنامة جهت‌گیری زندگی (LOT-R) بود. همچنین برای پیشرفت تحصیلی از معدل کارنامة سال قبل دانش‌آموزان استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و روش آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام و تی-مستقل) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد بین باورهای فراشناخت با جهت‌گیری زندگی رابطة منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های باورهای فراشناخت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز رابطة منفی معنادار وجود داشت (05/0>P). نتایج رگرسیون نشان داد متغیر تضاد شناختی از باورهای فراشناخت بیشترین توان پیش‌بینی جهت‌گیری زندگی را داشتند. نتایج تی‌مستقل نیز نشان داد بین میزان باورهای فراشناخت و جهت‌گیری زندگی در دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. از نتایج به‌دست آمده می‌توان استنباط کرد که هرچه باورهای فراشناختی در مورد نگرانی‌های دانش‌آموزان کمتر باشد، آن‌ها نسبت به آینده خوش‌بین‌تر خواهند بود و این موضوع می‌تواند در عملکرد تحصیلی آن‌ها نقش مؤثری داشته باشد.
کلیدواژه ها:
باورهای فراشناخت، جهت‌گیری زندگی، عملکرد تحصیلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است