بررسی متغیرهای پیش بین در افسردگی پس از زایمان
کد مقاله : 1462-ICPC
نویسندگان:
لیلا شیرجنگ *
خیابان منوچهری کوچه 1فرعی 2/4
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای پیش‌بین در افسردگی پس از زایمان زنان انجام شد، بدین ترتیب تعداد 100نفر از مراجعه-کنندگان به متخصصان زنان و زایمان شهر شیراز به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی فرم کوتاه نئو، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه 28 سوالی سلامت روان گلدبر و هیلر، پرسشنامه سازگاری اجتماعی، پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه افسردگی بود. داده‌ها از طریق تحلیل میانگین، انحراف استاندارد و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد شخصیت، سلامت روان، افسردگی، سازگاری اجتماعی و رضایت زناشوئی پیش بینی کننده افسردگی پس از زایمان هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، برگزاری کلاس های آموزشی دوران بارداری، افزایش مهارت های ارتباطی و ... افسردگی پس از زایمان را کاهش می دهد.
کلیدواژه ها:
افسردگی پس از زایمان، رضایت زناشوئی، ، سازگاری اجتماعی، سلامت روان و شخصیت.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است