رابطه هوش اخلاقی و سلامت روان با تعهد سازمانی درکارکنان مراکز استعدادهای درخشان استان فارس
کد مقاله : 1475-ICPC
نویسندگان:
میثم رضازاده چگینی *1، مجید برزگر2
1بلوار نصر خیابان فیض ک17
2هیت علمی دانشگاه آزاد مرودشت
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش اخلاقی و سلامت روان با تعهد سازمانی درکارکنان مراکز استعدادهای درخشان استان فارس انجام شده است. جامعه آماری تحقیق برابر است با 230 نفر معلمان و کادر تمام وقت این مراکز با توجه به جدول مورگان حجم نمونه برابر شد با 140نفر که بصورت تصادفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه استاندارد پرسش نامه هوش اخلاقی لینک و کیل (2005)، پرسشنامه سلامت روان GHQ – 12 گلدبرک و هیل(1970) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر(1990) استفاده گردید. که ضمن تایید اعتبار صوری و محتوایی آن، پایایی آن توسط آلفای کرونباخ نیز به ترتیب 0/85,0/83, 0/81محاسبه گردید . داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که متغیر هوش اخلاقی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز استعداد های درخشان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین دو مولفه اختلال اضطراب و افسردگی با تعهد سازمانی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد اما در بین مولفه عملکرد جسمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نگردید و هر چهار زیر مقیاس هوش اخلاقی، می توانند تعهد سازمانی را پیش بینی کنند.(P≤0/05)
کلیدواژه ها:
تعهد سازمانی ، سلامت روان ، هوش اخلاقی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است