پیش بینی میزان سازگاری بر اساس نگرش‌های ناکارآمد در گروه نوجوانان
کد مقاله : 1486-ICPC
نویسندگان:
سیامک سامانی *1، ماندانا محمودیان2، نادره سهرابی3
1روبروی بیمارستان سعدی،کوچه 41،ساختمان پزشکی سینا،کلینیک آرامش
2دانشگاه آزاد مرودشت
3خیابان زند ک 41 ساختمان پزشکی سینا طیقه 3
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف پیش‌بینی سازگاری بر اساس نگرش‌های ناکارآمد در نوجوانان انجام شد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرستان شیراز در سال تحصیلی 92-93 بود. انتخاب نمونه به ‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای و حجم نمونه 310 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس شهر شیراز بود. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های نگرش ناکارآمد و سازگاری استفاده شد. نتایج حاصل از این تحلیلها نشان دادند نگرش‌های ناکارآمد رابطه منفی و معناداری با سازگاری دارد، بدین معنی که از بین ابعاد مختلف نگرشهای ناکارآمد، بعدهای اهمیت قضاوت دیگران و نیاز به دریافت توجه هر دو به صورت مستقیم، منفی و ‌معناداری می‌توانند سازگاری را پیش‌بینی نمایند. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که رابطه منفی و معناداری بین نگرش‌های ناکارآمد و سازگاری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: نگرش ناکارآمد، سازگاری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است