رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری Relationship between Family communication patterns with Cognitive emotion regulation and Resieliency
کد مقاله : 1508-ICPC
نویسندگان:
پروانه حیدر زاده *1، حجت اله جاویدی2
1خ ابریشمی، چهار راه یزدان مهر، کوچه8/4، ساختمان آوا زنگ 401
2ساحلی جنوبی پل باغ صفا ساختمان پژوهان طبقه 7
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده باتنظیم شناختی هیجان وتاب آوری انجام شد. طرح پژوهش توصیفی بود.جامعه آماری شامل دانش آموزان دختردبیرستانهای شهرشیراز درسال تحصیلی 93-92بود که 300نفر ازآنها به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند.ابزاراستفاده شده دراین پژوهش، شاخص های تجدیدنظرشده الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنروفیتزپاتریک، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی CERQو مقیاس تاب آوری کانرودیویدسونCD-RLSC، بوده است.نتایج نشان دادکه بین بعدهمنوایی الگوهای ارتباطی خانواده باراهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان (ارزیابی مجددمثبت وتمرکز مجددمثبت)رابطه منفی معناداروباراهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان (سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارفکری، تلقی فاجعه آمیز و پذیرش) رابطه مثبت معنادار وجودداردوبین بعدگفت وشنودالگوهای ارتباطی خانواده باراهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان،رابطه ی مثبت معناداروباراهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان ،رابطه منفی معناداروجوددارد.همچنین بین الگوهای ارتباطی خانواده وتاب آوری رابطه ی معنادار وجوددارد.یافته های رگرسیون نشان دادکه الگوهای ارتباطی خانواده دارای قدرت پیش بینی معناداری برای ابعادتنظیم شناختی هیجان وتاب آوری می باشند.دراین پژوهش توصیه های عملی برای بهبودتنظیم شناختی هیجان وتاب آوری دربین اعضای نمونه ووالدین آنهاارائه شده است.
کلیدواژه ها:
تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری، الگوهای ارتباطی خانواده،دانش آموزان دختر Cognitive emotion regulation, Resiliency, Family communication patterns, Female students
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است